34 Het Arabische salamalec en het Latijnsche pax vobis betee- kenen beide: vrede zij u! op een rossinant! Ginds heb-je Claas Tilly met zijn onover troffen Oprechte Haarlemmer-olie, die sedert 1698 alles geneest wat kwaps, ziekelijk, is; lacy! de klad is er in, want Maria Catharina Tilly, zijn laatste loot in de rechte lijn, in Maart 1888 verscheiden, houdt het echte recept, naar ik hoor, in een dicht-gesoldeerd looden buisje door beide handen omklemd, in bewaring voor den schatgraver der toekomst. Maar kom meêen luister ereis wat die Turken-doktoor in pracht-gewaad te vertellen heeft: «Sala malec! Pas vöbis! Freede met oe! Met permissie! Men Adverteert een jeder, dat Sieur Joseph Petit, Gecommit teerde van Sieur Boutillor, Doctor van Haare Koninglyke Majesteyt, de Koninginne van Hongarien, is gearriveerd in deeze Stad, om u te vertonen eenen Ring, die wonderlyke uytwerksels of effecten doet: desen Ring is gecomponeert van different zout en metalum ofte minerale, volgt ’t goud door zyne schoonheid, besit ook kragten waar van de effec ten wonderlyk zynhy is kostelyk voor de pyn in ’t hoofd hem houdende op ’t voorhoofd den tyd van een quartier uurs, men stut ook door de kragt van deese Ring ’t bloeden uyt de neus, dien ook tegen ’t voorhoofd houdende, die hem aan den vinger dragen, zullen bevryd zyn van de kramp; voor de pyn in de tanden steekt hem in een scheut azyn, hem leggende een half quartier op den tand; voor de wormen legt den Ring in een glas rooden wyn, en drinkt twee uuren daarna deesen; daar is maar alleen den sublimum cortsivum [sublimatus corrosivus] die ’t vergift is om desen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 105