35 bovengemelde Ring in een silver couleur te doen veranderen dese Chimische operatie heeft verwonderinge gemaakt van alle verstandige Konstenaars, ’t is noodsakelyk onder de familien voorzien te zyn van dese wonderlyke kragt en deugd. Den zei ven kost 12 stuyvers [De lommerd gaf er geen oordje (twee duiten) voor.] Wy ondergeschreven eerste Medecyn Meesters van Haare Majesteyt, certificeeren dat de compositie van M. Boutillor is van de alderbeste, die wy oyt gesien hebben in geheel het Keyzer Ryk en Vrankryk.De ring was gewikkeld in een papiertje met Nederlandschen en Franschen text. Voor tien stuiver daags, te betalen aan de Cosmas-en- Damiani-Confrerie, mochten dergelijke lui op Kermis- of Marktdagen hun waren venten en zelfs somwijlen in de Stad practizeeren. Bleven zij achterstallig, dan vielen er mul eten, boeten, en bleken zij onwillig deze te betalen, dan werd hun boeltje «bij Excecutie» ten Stadhuize gebracht en ver kocht. Zoo verging het in 1744 een zekere Louk, wiens boete f 25 bedroeg en bovendien aan onkosten f 1210 voor den «Baljeuw van Wassenaer.Johan Baptiste Sarlie weigerde anno 1759 de boete te voldoen van f 7214 hem bij vonnis opgelegd. Brink, de bode van Stads-doctoren, bracht hem op het Stadhuis in gijzeling, op gezag zijner Principalen, Burgemeesteren gehoord. Toen betaalde Sarlie en werd onmiddellijk ontslagen. Maar hij «teegen alle waar schouwingen aannoch al continueerende te gaan practizeeren en buiten dat toonende dat er een schroef los was, is eindelijk door een decreet van de Ed. achtb. magistraat opgevat en alhier in het Dolhuis bewaart geworden.Zie Resolution der Stad van den 2 Februari 1761 en de Acta collegy medicorvm

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 106