36 Hagae-Batavorvmd. w. z. de Notulen van Stads-doctoren die deze zaak allerbreedsprakigst hebben beschreven zoo als te doen te dier tijde gebruikelijk was. Ook Burgemeesteren verleenden toestemming zonder Doc toren of Chirurgen te hooren, waarvan een enkel voorbeeld gedateerd 5 April 1723: «Willemina Verarij wed jan Frappe verkrijgt aucthorisatie op haare venetiaanse tandpoeder en salve biljetten uyt te geven met het wapen van den Hage, sijnde een oijevaer te laten drukken.» De tijden veranderen en de menschen plooien en schikken zich naar de omstandigheden; maar de Mensch blijft tamelijk dezelfde. In het geloof aan het geheimzinnige staat hij op gelijke sport als zijn stamvader, al verzet zich zijn trotsch om het gulweg te erkennen: en daarom zal de Kwakzalver worden aangegaapt en nageloopen, evenals de Groene Ezel van wijlen vader Gellert, tot aan de voleinding der tijden. Nog een woord van troost en bemoedigingten slottevoor U, die in zak en assche zit over de verscheiden geliefde. De Mei-kermis was in het begin der zestiende eeuw ver- loopen, maar die van September nog in volle glorie. Daar worden afgeschaft alle Feesten en Kermissen binnen den Lande van Holland «bij placcaate vanden 17 Januarii des jaars 1531 uitgevaardigd door Keizer Kareldie als een doekje voor het bloeden welwillend beveelt: «en in alle plaatsen gesteld op Sonnendag in September na Sint-Mattheusdag [den 21] voor den tijd van drie dagen. En juist vijftig jaren later, anno 1581, toen de Staten op het punt staan Filips, den zone Kareis, plechtig af te zweren, wordt den Hagenaren toegestaan de Kermis weder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 107