DOOR L. WICKERS. e omtrent de „'Karosse Van ^taat.” yKTjij gelegenheid dat J. B. de Mabée de bewaarder van <<Tr) de koets Hunner Hoog Mogenden of van de karos van Staatden 8sten Juli 1796 bij liet Departement van financiën een request om betaling inzond van zijn den 30-sten Juni verschenen half jaarlijkseh tractement ten bedrage van f 157: 10: voegde genoemd Departement bij ver wijzing van dit request naar het Comité tot de Algemeene Zaken van het Bondgenootschap te lande, een schrijven, waarbij het in bedenking gaf «of men, daar deeze koets toch niet konde gebruikt wordenniet ter bespaaring van ’s Lands penningen van 315 ’sjaars verplicht was deeze post te mortiflceeren. In zijn vergadering van Vrijdag 25 Juli 1796 het 2de jaar der Bataafsche Vrijheid droeg het Comité aan een zijner leden, den Burger J. Scheltema, op te onder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 109