39 Notulen van het «Comité tot de Algemeene Zaken van het Bondgenootschap te lande. Het Manuscript, dat een afschrift blijkt te zijn van het door den Burger .1. Scheltema ingediend Rapport, berust in het archief der gemeente ’s-Gravenhage en is een geschenk van den algemeen geachten Oud-Wethouder dier stad Mr. J. P. Vaillant. de karosse van Medeburgers Ingevolge DL. geëerde last heb ik op gisteren ten eersten Staat met aandacht bezichtigd en heb dit groot gevaarte bevonden een meesterstuk te zijn van de bouworde der voorige eeuwe; voornaams Beeldhouwers en Schilders hebben hun kunstvermogen aan dezelve beproefd en zij heeft geduurende een langen tijd door het rijk ver- guldzel, goude kanten en Franjes, Fluweel en andere ver- ciersselen uitgeblonken; met een woord zij is in haar zoort zoeken of er nog eenig enzo jawelk gebruik van deeze karosse te maaken was, hem tevens verzoekende en qualifi- ceerende om met den gemelden bewaarder de Marée zulke schikkingen te maaken zo ter betaaling van het verscheenen tractement, als ter billijk dedomagement voor het verlies van dat ampt als hij ten meesten voordeele van den Lande op approbatie van het Comité zal kunnen beraamen.» T) Den volgenden dag werd door Mr. Johannes Scheltema een uitvoerig ’■'•Rapport over de karosse van Staat» inge diend, dat wij, aangezien de beschrijving dier karos ons herinnert aan de roemvolle dagen van de Republiek der Vereenigde Nederlanden en het Rapport, voor zoover wij wetenniet bekend isgaarne door den druk openbaar maken. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 110