40 niet minder prachtig dan de Praesidiale stoel in de Natio nale Vergadering en ik geloof zelf dat men bij het maken van haar meer voor inwendige sterkte gesorgd heeft. Ik heb bij deeze geleegentheid zo veel belangrijks in haar geschiedenis bevonden, dat ik vermeen HL. geen ondienst te doen als ik de bekomene berichten meede deel. Het is eenigsints onzeker voor wien en wanneer zij ge maakt is. De eene overleevering zegt, dat zij het eerst zoude gebruikt zijn bij de afkondiging van den Munstersche vreede in 1648, toen de Staaten Generaal zich in de volle luister der Souvereiniteit vertoonden. Volgens eene andere overleevering' zoude Willem de 2de haar hebben laaten maaken met het oogmerk om ze als eene staatsie koets voor Zich en Zijne Familie te gebruiken en dan zouden de Staaten Generaal haar na deszelfs overlijden hebben overgenoomen. Ik beslis dit niet, het is zeeker dat zij na dit gelukkig sterfgeval haare beste dagen gehad heeft. In innerlijke sterkte en uitwendige glans kwam zij overeen met de energie, welvaart en ontzach waarover het Vaderland in die glorierijke dagen zich mogt verheugen; haar pracht trok, bij de toenmalige eenvoudigheid, den aandacht tot zich; een ieder zag haar met eerbied, en vermits men haar bij elke plegtige gelegentheid gebruikte, ontleende zij niet zelden meer luister van de groote Mannen die zij voerde, dan van haar rijke cieraaden. In het jaar 1672 veranderde dit alles; naauwelijks was Willem de 3de Stadhouder geworden, of hij betrok de woningen op het Binnenhof; zij moest hierop hetzelve verlaaten om ruimte te maken voor zijne koetsen en spoedig zag zij haar glans door den luister van zijne hofhouding overschoenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 111