41 de smaak was toen nog haar met genoegen volmaakte. In den Jaare 1747 deelde zij op nieuw in het lot van den Staat. Toen Willem de 4de met zijne koetsen van Leeuwaarden herwaards overkwam, wierd zij wederom van Zij onderging kort hierna de diepe vernedering dat de voornaamste Poort van het hof voor haar geslooten wierd, bij de plegtigste gelegenthedenzo als (bij voorbeeld) het af haaien van Ambassadeurs ter eerster audiëntie, mogte zij niet dan door een zijpoort op het Binnenhof komen. 2) Toen Willem de 3de, koning van Engeland geworden, nu en dan eens in den Haag kwam, wierdt zij door hem als zijne Parade koets gebruikt. Zij heeft toen veel geleeden, want hij was gantsch niet omzichtig bij het gebruik van den eigendom van een ander, zij is toen ook bezet geworden met het wapenschild van het huijs van Orange, waarvan ik nog duidelijk traces ontdekt heb. Door den dood van dien vorst in het jaar 1702 veranderde op nieuw haare toestandhet beschaadigde wierd hier en daar verholpenhet wapen overgeschilderd en aan alles een nieuw glansie gegeeven, zij wierd op nieuw in de Koetshuisen op het Binnenhof geplaatst en alzozo wel als haare Meesters in eere hersteld. Zij was in dien tijd nog zo sterk en glansrijk dat zij met den toestand en rijkdom van den Staat overeenkwam; veel niet verfijnd of men zag haakte toen nog niet naar het Resolutie der Staten Generaal d.d. 5 Maart 1681Extraordi- naris en Qrdinaris Ambassadeurs en Ministers in 't ophalen ter Audiëntie, de Westpoorte van ’t Hof niet te paseeren. (Groot Placaat boek 4de deel.) zo men

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 112