42 Deeze oppasser wierd aangesteld op een Tractement van honderd zilvere ducatons. Wanneer de karosse gebruikt wierd, fungeerde de koetszier van de Praesident meestal in die Qlt. deeze bezorgde dan de Paarden en wierdt hier voor ruim beloond. Dit gebeurde in 1783, 2 der daaders zijn gegeeselt, een ander is om zijne jongheid naar een schip gezonden. het Hof verbannen en zworf zedert van de eene afgeleegene stal tot de andere. Ten dien tijde bekwam zij ook de kostbaare oppasser. T) Haare glans was zedert als in het Hof vergeeten en haare luister verdween geheel voor die van het Stadhouderlijk Hof. Geduurende den Engelsohen oorlog wierd zij blootgesteld aan de Roofzucht van eenige dieven, die haar van veele goude kanten, Franjes en kwasten beroofden. 2) In 1786 vertoonde zij zich voor het laatst in het open baar, edoch met eene waggelende gang, die meer gelach dan ontzach verwekte. In of na 1787 geraakte zij echter in het grootste gevaar. Er ontstond brand in de stal waarin zij bewaard wierd en door een toeval wierd zij voor eene geheele vernietiging behoed. Zij verloor echter op nieuw veele rijke vercierselen en de kroon van den top der kaphot voorwerk brande ge heel weg en alles is door de dikke rook en damp als met eene vaale doodkleur overtrokken. Gijlieden Medeburgers! zult derhalven wel bezeffen dat haare tegenwoordige toestand niet gunstig zijn kan. Ik zag wel van verre eenige overblijfzels van voorigen luistermaar nader bijkomende, kwam mij het bekend: O quantzim mutatio ab Ulo voor den geest. Het onderwerk, waarop alles rust, is niet wel te betrou-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 113