44 overvloed daar aan bemerkt heb; dan deeze beelden zijn zo wel als de bok met den voetsteun geheel weggebrander is door het laatste geen bestuur aan het gevaarte. Bij deeze karosse worden nog bewaard de noodige Tuigen voor zes Paarden, alle weleer op het kostbaarst gemaakt, als meede roode Mantels en mutsen voor koetzier en voor rijder, rijkelijk met Goud galon bezet en door tijd en mot versleeten en beschaadigdalles draagt blijken van vorige rijkdom, is eene waardige appendix van de karosse en het best te vergelijken bij de Oostindische Compagnie. Dit alles is nog beswaard met eene schuld van ƒ157 10 welke, na mijn inzien, de waarde van alles ver te bovengaat. Ik meen, Medeburgers, dat gijl: mij op gisteren niet alleen gequalificeerd hebt om van de karosse van Staat oculaire inspectie te neemen, maar ook om de vergadering te dienen van advis hoe in deze ten meesten profijte voor den Lande te handelen; ik neem daarom de vrijheid voorte- stellen om te beproeven of den tegenwoordige bewaarer te vreeden is, indien aan hem, zo ter betaaling van zijne competentie als ter schadeloosstelling voor het verlies van zijne Post, de karosse met al zijn toebehooren (behalven de koetsiers Mantel en Muts) in volle eijgendom word afgestaan. Misschien laat de man de koets voor geld bezien, en is het dat hij dezelve bij afbraak verkoopt, zullen misschien de Liefhebbers de fragmenten bewaaren als reliquien van den luister der Staaten Generaal, de fraije glaasen kunnen tot spiegels dienen. Wij besparen als dan jaarlijks voor den Lande 315. Zonder eene geheele reparatie zoude de koets in het geheel niet te gebruiken zijn en deeze reparatie was thans zeker

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 115