45 zo nutteloos als kostbaar. Al kwam er nu eens een Turksch Ambassadeur, dan zoude men immers altoos een open wagentje met twee Paarden kunnen huuren, hetwelk met de tegenwoordige toestand van ons vaderland beter zoude over eenkomen. Wij hebben in deeze winter het levend emblema onser vrijheid op een zulk een voertuig gezien, het is dan ook mooi genoeg voor een gezant van Marokko; wil men echter met zulk een vreemd wezen eene vreemde vertooning maaken, laat men dan de koetsiers mantel en muts bewaa- renaan het zelve den naam geven van Eerekleed van Staat Hem bij zijne intreede hier meede vereeren en hem, alzo gekleed en omringd door de vier Trompetters van Staat in hunne groote Monteering gekleed, door den Haag rondvoeren. Hij' zal tegen dit alles niet minder vreemd opzien als tegen dezen monstrense karosse. Aldus gerapporteerd 26 Julij 1796. Hot Comité nam het voorstel van den Rapporteur in overweging, en wees dezen benevens een der leden aan met den bewaarder de Marée in overleg te treden en een accoord te treffen. Zij slaagden hierin naar wensch door den Crediteur, zoo wel voor zijn pretentie als ter schadeloosstelling voor het verlies van zijn post, alles in eigendom af te staan. Wij lezen dan ook in de Notulen van het Comité tot de Algemeene Zaken te lande van den lsten Augustus 1796: Is gehoord het rapport van den Burger Scheltema bij Resolutie van 25 Julij 11. gequalificeerd om met den be waarder van de karosse van Staat J. B. de Makke de nodige schikkingen te beraamen over gemelde post, de be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 116