4G taaling van het verscheenen tractement en over het dedoma- gement van het verlies van gem. post: waar bij gem. Burger Scheltema te kennen geeft: dat Hij na eene naauwkeurige beschouwing bevonden heeft dat de karosse, die door den tijd en een felle brand considerabel beschaadigd is, niet dan na kostbaare reparation te gebruiken zoude zijn, dat het hem voorkwam dat dezelve met al de toebehooren zo als de tuigen en de koetsiers en voorrijders kleeding enz. enz. na aftrek der onkosten bij eene publicque verkooping zeer weinig geld zoude opbrengen, en dat Hij daarom beproefd had of den bewaarder te vreeden was zo men hem alles in eigendom aanbood, mits hij dan afstond van zijne compe tentie ad f 157 10 aan hem toebehoorende voor een half jaar ordinair tractement 30 Junij 11. verscheenen en daar booven verklaarde niet meer te pretendeeren te hebben voor het verlies van zijn post. En dat gemelde Bewaarder ver klaard had hier meede te vreeden •■te zijn. Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan het verrichte van gem. Burger Scheltema te approbeeren, voorts ter bespaaring van ’s Lands penningen gemelde post van bewaarder van de karosse van Staat te mortificeeren en de karosse met al zijn toebehooren aan gem. J. B. de Mabée in eigendom af te staan, welke overgifte zal strekken tot Liquidatie van de pretensiewelke hij wegens het bewaaren van de voorsz. karos van den Staat van den Lande te preten deeren heeft, terwijl sints dien dag ook daarmeede komt te vervallen de post van karossebewaarder van den Staat en den supplt. wegens de waarneming van zijne vorige bedie ning wordt gehouden voor gedefungeerd. En zal hiervan bij extract deezes aan de supplt. worden te kennen gegeven tot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 117