47 K. Sic transit gloria mundi. ’s-Gravenhage Augustus 1888. ^Jaagsche Speelkaarten. Ik ontleen aan de Appointem van Burgemrs van Den Haag «op de regte van Jacobus de Roy burger en schutter alhier, Burgemrs van s Grav. hebben Jacob de Roy burger en schutter alhier geauthoriseert omme alhier Speelkaerten te mogen makenmet het wapen van den Haage daer op ge- druct endat met seclusie voor den tyt van drie jaren van alle andere voor soo veel tyt voors. kaert maken hier soude willen ondernemen; gedaen etc. XXX Sept. 1698.» Den Haag. informatie en om zig aan den inhoud van deeze te be- draagen. Bij het handschrift vindt men nog het volgende aange- teekend Hierop is de karosse gesloopt en bij afbraak verkogt. Het houtwerk is verbrand om het goud in de asch weder te vin den, de beste paneelen heeft men bewaard op hoop om dezelven als schilderijen te kunnen verkoopen, de Vrijheid en de Eendracht stonden eerlang bij een Negotiant in oud ijzer op een sluijs te koop, de Mosaische Burgers hebben de koetziers mantel enz. aangehandeld en het fluweel met goude bloemen, waarop weleer de grootste staatsmannen in luister blonkenword thans gebruikt tot Muilen en tot spel- dekussentjes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 118