50 «den Hage de somma van vyer ponden zes schellingen vyt «saecke dat hy deur Last ende bevel van de burgemeesters «van den Haghe opten 10 Juli 84 als wylen Hooger Memorien die Prinche van Oraengien gescooten ende omgebracht was «gereyst es geweest met seeckere missive aen den Magistraet «der stede van Delft mits neemende een wagen gins ende wederdie hy betaelde een pondt vyer scellingen. Kort voor de misdaad, in Juni 1584, schijnt de Prins nog in Den Haag vertoeft te hebben, want volgens eene ordonnantie van den 9en dier maand, werd «betaelt aen de «gemeene loopende booden ende de bosdraegers van den «Haghe 1 10 Sc. vyt saecke dat zyluyden gehaelt heb- «uen ten huyse van eenige burgeren tot Leeninge eenige «beddens ende andere huysraet tot behouff van Zyn Pe «Excellentie op ’t Hof alhyer. Welk eene ontroering de dood van den Prins in Den Haag veroorzaakte blijkt uit het feit, dat men daags daaraan met have en goed vluchtte, zoodat een post van 7 4 sc. op de rekening voorkomt, betaald aan eenige «geswooren «loopende booden vyt saecke van dat zyluyden», op last en bevel van den Magistraat, «opten XI, XII, XIII en XTV «July elcxs op te vyer houcken van den Hage van smorgens «te vyer tot savonts de clock acht uren scharpe wacht ge- houden hebben opt wech voeren van de gevluchte goederen «van de burgers ende inwoenders van den Hage.» De ramp, zoo groot voor Nederland, ik zei het zoo straks, gaf ook materieel een gevoeligen knak aan Den Haag, dat reeds financieel zeer achteruit was gegaan. De drie pachters van den wijn- en bieraccijns, die aan genomen hadden, gedurende het tijdvak van 1 April tot 30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 121