52 Den Haag. R. <Aardbezienpotjes met het ^ctagsche w’aperp Den Haag. R. Niet onbelangrijk is het te memoreeren, dat, volgens eene keur van 14 November 1749, do aardbeziën niet anders mochten gevent worden dan in Potten gemerkt met ’t Haags wapentje», houdende de maat van een vierendeel van een pint. Volgens eene mededeeling in «het Vaderland» van 30 Juli 1887 is zoo’n potje in het bezit van den Heer Wolff. «gezworen Buyers 8 2 sc. vyt saecke, dat zyluyden «geluyt hebben negen poosen mitte groote clocken, als den «Hen Uien ende IVen Augusti over de doot van zijne «Pe.Exc. blyckende bij de ordonnantiën van date den TUI aug anno vyer ende tachtich Uit den aard der zaak kan het oud archief der gemeente ’s-Gravenhage geen gewichtige en weinig bekende bijzonder heden omtrent den dood van den onvergetelijken Prins bevatten. Het weinige echter, dat ik vond, meende ik te mogen mededeelen, overtuigd als ik ben, dat de kleinste kleinigheid groote waarde bekomt, waar ’t geldt een per soonlijkheid als Prins Willem I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 123