56 Daaruit blijkt, dat de Grafplaats der De Witten is gelegen links van den ingang op de 6e rij, liet 7e graf, en zich bevindt ongeveer in het midden tusschen den preek stoel en de heerenbankendaartegenover. Op het plan staat nu geschreven: «De Heer Jacobus Van de Kasteele en Kinderen. Spinoza werd begraven rechts van den ingang op de 3e rij, het 8e graf. De meergenoemde Heerenbanken hebben dus den Grafsteen bedekt. In het ter perse zijnde werk: «Inventaire des livres for mant la Bibliothèque de Bénédict Spinoza, publié d’après un document inédit, avec des notes biographiques et biblio- graphiques et une introduction deel ik ook die grafbij- zonderheid mede. Ik vind er hier aanleiding in om op de kostbare vondst te wijzen, welke in dat werk wordt openbaar gemaakt. De boeken toch die Spinoza bezeten heeft, geven een blik in zijn karakter en ontwikkeling' vooral omdat Spinoza de middelen niet had eene rijke bibliotheek te verzamelen. Ieder werk dus dat er deel van uitmaakte, heeft groote waarde voor de kennis van dezen wijsgeer. Ter verduidelijking van het overzicht der graven diene het tegenoverstaande staatje:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 127