59 Oudemannenhuis, dat van de St. Sacrements confrérie af komstig is en waarvan de ingang zich in de poort bevindt. De genoemde kapel aan het Koordeinde gelegenwerd in het einde der XVIe eeuw tijdelijk afgestaan aan den Engel- schen gezant te ’s-Gravenhage tot het houden van godsdienst oefeningen door den kapelaan van die ambassade voor de vele Engelsche onderdanen, meest officieren, die vooral in het tijdvak van Leicester’s verblijf hier te lande (1586 en 1587) in zeer groot getal in ’s-Gravenhage hun verblijf hielden. In 1595 werd de kerk voor goed afgestaan aan de Engel sche gemeente, welke in het volgende jaar een leeraar John Wing genoemd, aanstelde, maar het kostte zooveel moeite om eenig geld voor hem bijeen te brengen, dat de dienst zeer onregelmatig plaats had en gestaakt werd tot in 1617, toen het kerkje aan de contraremonstranten ten gebruike werd afgestaan. Dit duurde echter maar kort, want op 9 Juli 1617 maakten deze zich met geweld meester van de Kloosterkerk. Toen de Koning en de Koningin van Boheme zich in April 1621 te ’s-Gravenhage kwamen vestigen, bevonden zich onder hun hofpersoneel twee predikanten Ludovicus Amerarius en Teobaldus Mauritiusdie voor de Koningin Elizabeth van Engeland, in het Engelsch preekten. Aan deze predikanten werd den 21 en Juli 1626 op hun verzoek ver gund om in de kapel dienst te doen en catechisatie te houden, mits de collecte-gelden aan de diakenen der nog altijd bestaande Engelsche gemeente werden afgestaan. Lang zamerhand ontwikkelde zich die gemeente, maar men stuitte steeds op geldgebrek, want aan het Boheemsche Hof leed

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 130