63 Den Haag. E. De Sacramentskapel in het Noordeinde, werd na opheffing der Engelsche gemeente nog twee malen ’sjaars afgestaan voor de examens en de oratien van de leerlingen der latijnsche school, totdat die kapel met den grond in 1827 werd ver kocht aan den heer Weimar, die er een gansch nieuw ge bouw, ingericht voor verkooping van schilderijen en prenten deed oprichten. Van de oude afgebrokene kapel bleef geen spoor over. Thans is ook die Weimars’s stichting afgebroken en ver vangen door het huis van den heer Furnée (Noordeinde no. 10). Later is nog lang in het Engelsch dienst gedaan in een zeer klein kerkjegebouwd in den tuin van het gebouw der Koninklijke Bibliotheekmet een ingang in de Kazernestraat. Den Haag. Aan dit dichtgenootschapdagteekenende van 4 Januari 1772, en sedert 1818 opgegaan in eene Haagsche Afdeeling van de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen, nu ook slapende, werd op 9 Dec. 1773 door den Magistraat toegelegd eene jaarlijksch subsidie van f 300. 'Kunstliefde spaart geen Vlijt.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 134