69 en was het land met hoogopgaand geboomte beplantdat aan een groot aantal reigers tot verblijf verstrekte, die daar ge houden werden ten behoeve van de valkenjacht van den Prins. Hoewel men nu zeer veel prijs scheen te stellen op het behoud van dit reigerbosch werd het toch eindelijk aan zijne bestemming onttrokken en wel ten behoeve van twee bijzondere gunstelingen van den Prins. Een van hen was zijn bloedverwant Graaf Johan Maurits van Nassau-Siegendie bij acte van koop in data 26 April 1633 er een gedeelte van verkreeg, dat aan den vijver ge legen was, ter plaatse waar hij een huis met een voorhof liet bouwen, dat nu ingericht is voor museum voor schilderijen en naar hem het Prins Maurits huis genaamd is. Drie jaar daarna op 25 Februari 1636 kreeg deze nog een ander gedeelte van het Akerland in gebruik om het als tuin interichten. Dit was gelegen tegenover zijn huis en be grensd door de hofgracht en den tuin van Huygens. Een ander gedeelte van het Akerland n. 1. de grond om een huis te bouwen werd aan Constantijn Huygens, heer van Zuilichem, geheimschrijver van den Prins van Oranje, door deze op machtiging van Gecommitteerde Raden, bij acte van 25 Maart 1634 ten geschenke gegeven, «niettegenstaande» zegt hij in zijne eigene aanteekeninggroote spartelingen van benijders». Behalve dit stuk, werd hem nog, voor een aan te leggen tuin, een tot het Akerland behoorende driehoekige strook Schinkel, Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens, blz. 61.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 140