71 Gedoopt te Amsterdam 8 Mei 1763 in de N.-Z. Kapel, over leden te Voorschoten 25 April 1828, zoon van Arnout en van Hedwig Lucia Beekman; verheven in denNederlandschenadelstand 19 Maart 1818, toegelaten in de ridderschap van Holland, ridder der orde van den Nederl Leeuw, directeur-generaal van Koophan del en Koloniën, Staatsraad i. b. d., gehuwd 1° met Sophia Helena Menkema en 2° te 's-Gravcnhage 8 Aug. 1827 met Geertrui Maria Gedurende dien tijd was hij meestal met Prins Hendrik in het leger, als wanneer zijne gemalin Susanna vanBaerle, dochter van Jan en van Jacomina Hoon, met wie hij in Amsterdam op 4 September 1596 gehuwd was, een waak zaam oog hield op den bouw. Zij beleefde evenwel de geheele voltooiing daar van niet daar zij te ’s-Gravenhage op 10 Mei 1637 overleed. In een Latijnsch gedicht door hem vervaardigd, waarin hij op hoogen ouderdom zijn leven voor zijne kinderen schetstemaakte hij dan ook met geestvervoering gewag van hare zorg voor de stichting van het huis en doet er zelf in doorblinken, dat het bouwplan vooral uit haar schrander brein was voortgesproten. Zij schijnt zelfs een zeer goed en zuinig beheer over zijne middelen gevoerd te hebben, daar hij, bij zekere aanteekeningen door hem gehouden, na van het voleindigen van zijn huis in 1637 geschreven te hebben er bij voegde «door de industrie myner huisvr. Sar. te weghe gebracht zijnde, dat gedurende haer leven nooyt eenig capi- tael daertoe gelicht ofte geroert is en is geweest.» In het begin dezer eeuw behoorde het huis aan een der leden van het geslacht van Citters en is daarna in eigendom overgegaan aan den staatsraad Jhr. Johannes Goldberg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 142