72 Jongkindt, geb. te Amsterdam ‘2 April 1793, ged. 7 dito in de N.-Z. Kapel, overleden te Delft 15 Maart 1869dochter van Adrianus Johannes en van Maria de Vries. die tevens na den aankoop van den tuin behoorende bij het Mauritshuis en die van de Kasteleinij daarmede zijn tuin vergrootte. Na zijn overlijden is het geheele perceel door zijne erf genamen in openbaren verkoop ten overstaan van den notaris Mr. T. A. Holland, verkocht aan het Rijk, zooals men kan zien in de «Lijst der Verkochte Huizen enz., achter de Naamlijst der geborenen, ondertrouwden enz. binnen ’s-Gra- venhagealdus vermeld Januarij 1829. Denzelfden datum (n.l. 5 Jan.) door den Notaris Mr. T. A. Holland. No. 1. Een dubbel Huis, met deszelfs grooten Tuin, Koepel, Stalling en Koetshuis en derzelver Erven, staande en gelegen aan het Plein en hoek van de Lange Pooten, wyk K, No. 113. Grondlasten f 242,10; Veiling 15000; Gunning 26000. Gekocht door den Hoer A. Noordendorp, voor rekening van het Rijk. Laatst bewoond door Jhr. J. Goldberg. Teneinde de kooplust van het publiek, alsmede van specu lanten in bouwterrein aan te moedigen en te doen zien welk voordeel er met dit groote aan den openbare weg gelegen terrein te behalen zoude zijn, door partij te trekken van den langen aan het Plein gelegen tuin hebben de verkoopers doen drukken een uitvoerige beschrijving van het inwendige van het huis, benevens een ontwerp hoe van die ruimte op de geschikste wijze gebruik gemaakt kon worden ter versiering van het Pleinter verfraaiing van de residentie en ten nutte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 143