73 en voor het vermaak der Hagenaars door het bouwen van winkels en het aanleggen van een plantentuin. Van een der enkele overgebleven exemplaren dezer uit voerige beschrijving in de Fransche taal uitgegeven, volgt hier den inhoud, als eene bijdrage tot de kennis van de inwendige inrichting van een oud Hollandsch huis uit de eerste helft der XVIIe eeuw. Description de la maison, jardin, remise ecurie, etz. appartenante a Mr. Ie conseiller d'Etat I. Goldberg a la Haye, dont la vente publiqueannoncée par les affiches, les gazettes et autres papiers publics, est fixée au 10e Décembre 1827, pour l’adjudication provisoire I et au 17e Décembre suivant pour l’adjudication difinitive. Dit huis staande en gelegen te ’s Gravenhageop la belle place d’Armes (Plein), is het hoekhuis van de Lange Pooten, sectie K, n°. 173, verponding 143 dat de beroemde Constantijn Huygens heer van Zuilichem, heeft doen bouwen door J. van Campen, den gunstig bekenden bouwmeester (het hotel van Prins Maurits is ook door hem gebouwd). Het is buitengewoon hecht gebouwd en is zeer aangenaam ingericht; wat de inrichting aangaat bijna eenig in de stad en waardig bewoond te worden door een hooggeplaatst persoon omdat het alles in zich vereenigd wat men kan wenschen, zoo wel voor het genoegen als voor het gemak; alsmede een groote en schoone tuin, ongeveer 4=21/3 Nederlandscheroeden grootvoorzien van een aardige koepelkoetshuis en stal voor 5 paarden, enz. Daarenboven is het huis voorzien van vele schilderstukken van waarde, fraaije spiegels en andere gemakken, zooals men uit de volgende beschrijving kan op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 144