82 tot afsluiting van don daarachter liggenden tuinwaarvan men een botanischen tuin kan maken, met planten en bloemen van allerlei landstreken, aan de zijde van het prinsMaurits huis af te sluiten met een hek van dezelfde conctructie als dat het welk voor genoemd museum geplaatst is. Het gebouw a 1 op plan B wordt gevormd door 12 ruimten of winkels ieder van 18 voet in het vierkant op den beganen grond, bestemd om ieder afzonderlijk gebruikt te worden. Twee openingen, ter wederzijde van de vier middenste winkels aftesluiten met een hek, kunnen tot ingang dienen van, en tevens, van de zijde van het plein, een blik laten werpen op het inwendige van den tuin. Ieder dezer twaalf winkels kan verdeeld worden in twee deelenwaarvan de achterste voor magazijn of bergplaats kan dienen en het voorste overdag en ’s avonds voor winkel dienen. Deze winkels mogen niet tot woonplaats dienen en een politie- reglement dient bepalingen te maken ten opzichte van het openen en sluiten en tevens van het toezicht op de gebouwen. De geheele eerste verdieping is een galerij vanaf de galerij van het huis van den staatsraad Goldberg tot aan een huis bte plaatsen op den anderen hoek. In deze galerijdie be stemd is tot oranjerie, kunnen op behoorlijken afstand schoor steenen geplaatst worden en als men het geschikt oordeelde de beide huizen tegenover het Museum te vereenigen door de bovenverdieping, over het daartusschen geplaatste hek door te trekken is het gemakkelijk deze galerij tot aan de Beek uit te strekken. Van deze twee huizen ieder van 7 ramen uitzicht gevende op het museum is het eene te plaatsen op den hoek van het plein en het andere bij de Beek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 153