83 Het laatste ontwerp heeft het voordeel dat de teedersteen gevoeligste planten op de eerste verdieping dier gebouwen bewaard wordende en van de zijde van den tuin verlicht, op het zuiden en zuidwesten gelegen niet veel verwarmd be hoeven te worden. (In het jaar 1826 heeft de tegenwoordige eigenaar tegen de muur aldaar een zeer goede druivenoogst gehad van den kouden grond). Voor het geval dat er na het plaatsen van planten en bloemen nog eenige gedeelten van de gebouwen b. en c. vrij waren kan men in de galerij in het gebouw a. nog nuttig gebruiken als salon voor schilderijen en standbeelden, deel uitmakende van het koninglijk museum. De tuin aan het water uitkomende kan zeer geschikt be sproeid worden door een waterwerktuigwaarvan het model indertijd door wijlen den professor Aenae uitgevonden in het bezit is van den heer Goldberg en waarvan het ontwerp en de beschrijving met de andere papieren van eigendom aan den kooper zullen overgeleverd worden. De andere gedeel ten der gebouwen b en c kunnen bestemd worden voor de woning van den directeur en andere beambten van den tuin en het museum en de overschietende kunnen verhuurd worden. De inwendige inrichting van de galerij a behoeft niet kostbaar te zijngepleisterde muren zullen voldoende zijn en de onkosten zullen nog meer verminderen, als men de stalling wenscht te behouden en alleen het gebouw a opricht ter ver vanging van den ouden muur. De tegenwoordige en de toekomstige eigenaar van het huis A en den tuinzijn daartoe ten alle tijde gerechtigdzooals

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 154