84 Dit ontwerp is evenwel niet uitgevoerd. De plantentuin, gestoffeerd met gevogelte en andere beestenis veel later op een andere plaats opgericht en het huis van Huygens is door het Rijk gebruikt tot een ministerie van Koloniën. In het uiterste gedeelte van den tuin is naderhand een nieuw ministerie van Koloniën verrezen en daar naast een gebouw voor den Hoogen Raad der Nederlandentotdat einde lijk in 1875 het kunstwerk van Jacob van Campen gesloopt is en op die plaats, benevens op een gedeelte van den daar achter gelegen grondeen grootschol’ gebouw is verrezen dienende tot Departement van Justitie, met den hoofdingang op het Plein en met een deur in de Lange Pooten, versierd met het aan ieder Hagenaar bekende vermakelijke kopje, ■waarvan beschrijving en afbeelding te vinden is in de Haagsche Pennekrassen door wijlen J. A. de Bergh, N°. 4 en 58. ’s-Gravenhage Aug. 1888. blijken zal uit de acten en stukken die zich bevinden in handen van den verkooper. Opdat men zich een duidelijk denkbeeld zoude kunnen vormen van het huis en de daarbij te maken veranderingen heeft men goedgevonden in het oorspronkelijke exemplaar van deze beschrijving eene plaat te voegen, die de verschillende hierboven besproken bijzonderheden aanschouwelijk voorstelt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 155