86 J) Geboren 6 Dec. 1792; gedoopt in de Groote Kerk Vrijdag 28 Dec. d. a. v.door Ds. Nieuwland en ingeschreven in het kerk register als volgt: Hofplaats, toegelaten om met eene Commissie uit den Ste- delijken Raad Uwe Majesteit te komen begroeten, bij het bestijgen van den Nederlandschen Troonzoo doen wij zulks, doordrongen van den eerbied, dien het plechtige van deze voor ons en geheel het Vaderland zoo gewichtige gebeurtenis in boezemt. «Bij aldien anders, in soortgelijke omstandigheden de tranen zich mengen met het gejuich, hier wordt zulks in zoo verre niet bespeurd, als er geen lid van het Koninklijk Huis is afgesneden, maar Uwer Majesteits grootmoedigheid zal het ons en onze Stadgenooten met onsniet euvel duiden wanneer onze blijdschap wegens Uwer Majesteits troonsbe stijging gematigd wordt door weemoed over het verlies des Vaders van het Vaderland, die met onbezweken trouw meer dan het vierde eener eeuw de belangen van het dierbaar Vaderland heeft op het hart gedragen. Moge het dat Nederland nimmer ontbreken aan afstam melingen van het Doorluchtige Huisaan welks welvaren dat van den Staat, de groei en bloei van deze Hofplaats zoo onafscheidelijk verbonden zijn. Uwe wijsheid, onder den Goddelijken zegen, al de wonden heelende, die in de jongste tijden aan Nederland geslagen zijn, de Kroon eenmaaldoch spade, van Uwen schedel overgaan op eenen Willem den Derden en later op eenen Willem den Vierden, in welker aanzijn Gij u met eenen Willem den Eerste nu reeds moogt verheugen. Wij bevelen onze stadde wieg en bakermat van Uwen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 157