87 van Orange, van Brunswijk. Koninklijken Persoon, in ïïoogstdeszelfs gunst en bescher ming. Al de ingezetenen beseffen de waarde, den grooten prijs van het voorregt om U als hunne stadgenooten te be groeten, in wiens handen de schepter doorliet Alwijs bestuur der Hooge Voorzienigheid wordt toebetrouwd. Zoo de bevolking van ’s Gravenhage aanspraak durft maken op de bijzondere bescherming van den Schepterhet is omdat zijals het naast geplaatst onder de schaduw van den Troon, en den vorst op verheven wijze ziet, die met de inboorlingen onder haar, het eerste levenslicht in ’s Gravenhage’s veste aanschouwde kreeten mogt aanheffen. «Willem Frederik George Lodewijk (gebooren in ’sHaage den 6e dezer maand) zoon van Zijne Doorluchtige Hoogheid Den Heere Willem Frederik, Erfprins van Orange en Nassau etc. etc. etc. En van Haare Koninglijke Hoogheid Mevrouwe Wilhelmina Louisa Frederika, Kroonprincesse van Pruissen etc. etc. etc. Waarover tot Gevaders en Gemoeders hebben gestaan: HH. HH. MM. deHeeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, Z. D. H. den Heere Prince Erfstadhouder, II. K. II. Mevr, de Princesse van Orange en Nassau Z. M. den Koning van Pruissen. H. M. de regeerende Koningin van Pruissen. Z. K. H. den Kroon prins van Pruissen. Z. K. H. den Prins Louis van Pruissen. H. K. H. de Princesse Augusta van Pruissen. Z. K. H. den Hertog van York. H. K. H. de Hertogin van York. Z. D. H. Prins Frederik Z. D. H. den Erfprins H. D. H. de Erfprincesse van Brunswijk. Z. D. H. den Landgraaf van Hessen Darmstand. en over wiens geboorte zij de eerste vreugde-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 158