89 E. Koning Willem II heeft zijne Koninklijke woorden koninklijk voor daden ingeruild. De lauwerkrans telken jare neergelegd op het voetstuk van het standbeeld is eene welverdiende hulde welke bij ons instemming vindt en blijvend moge zijn! Den Haag. E. Ick Andries Belt besweere soo waerachtigh als de Deere leeft die Hemel en aerde geschaepen heeft en tot nogh toe regeert, dat ick aenneeme Cornelia de Poullery en beloove haer te sullen trouwen oock noyt te verlaeten soolange als mijn Ziel in mijn sterffel. lichaem leeft, soo als t betaemt, en by aldien dat ick haer soude coomen te verlaeten soo wensche ick den eeuwigen toorn Godts op mij gelaeden te hebbenende besweere nogmael met den eed van getrouicheyt Godts eeuwigen toorn op my gelaeden te hebbensoo ik haer oyt of oyt coome te verlaeten. Den Haag. J^aagsclie Trouwbelofte iq 1674.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 160