yV olie van de verpaclitinghe van de Cramen op de Saele alhyer (’s-Gravenhage) gedaen voor den tyt van vyff achtereenvolgende Jaeren. Eerst verpacht aen Lenert Havens bouckvercoper een plaetse voor de schoorsteen online winckel te houden. In de groote ofte lencte van VIII voet, des jaers om Ill X Sc. Item aen Jan Aelbertsz. cramer mede een plaetse van acht voet voor de voorschr. schoorsteen des jaers voor II X Sc. Item Henrick Jansz. knoopmaker ende Jan Jansz brille- maker zijnen broeder, off den gene van hen beyde d’welcke de plaetse sal gebruycken mede acht voet voor de voorsch. schoorsteen des jaers omII X Sc. De plaetse van het mescraemken daer naer van den houck van de voorsz. schoorsteen groot off lang zeven voet ver pacht aen de voors. Jan Jansz. brillemaker des jaers voorII Aen Cornells Aertsz. Vaeck bouckvercoper verpacht een plaetse van vyer ende twintich voet des jaers om .X H)e ^Krarneq op de Loterijzaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 161