91 Wat verstaat men met «de tafel van vrouwe Jacoba Jacques Ferdinandus cramer verpacht den plaetse daer an volgende groot off lang derthyen voet min II duym des jaers voorIIII X Sc. Hans Veder cramer verpacht don plaetse van twaelff voet X duym des jaers voorIIII X Sc. Dirk Arentsz. cramer verpacht een plaetse groot off lang twaelff voet ende noch een plaetse van derthyen voet tsamen des jaers voorIX Frangois Fourier cramer verpacht twee plaetsen elcx larg off groot veerthyen voet acht duym ’t samen des jaers voorX Loys Elzevier bouckvercoper verpacht een plaetse aen de westzijde ende zuytzijde van den ingang van de Sale groot vyerendetwintich voet ende noch een plaetse aan de noortzijde van den voors. ingang zoe lang de tafel is van vrou Ja coba groot XVIII voet des jaers voor XII Jacques Ferdinandus cramer verpacht de plaetse van den ingang van der clercken comptoir totte pilair toe groot off lang negen voet ende voorts van de zelve pilair totte cramen van Jan Aelbertsz. hyer naest volgende een plaetse groot VI voet tvoorsegde des jaers voor VI X Sc. Jan Aelbertsz. cramer verpacht een plaetse groot derthyen voet des jaers voorVI X Sc. David Cleypens bouckvercoper verpacht een plaetse groot XI voet des jaers voorVI

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 162