95 R. Den Haag. eKcinonneq op Zorgvliet cjeborgeq iq deq patriottentijd. Haagsche Courant N°. 6 voor 22 April 1795. «’sHaage den 20 April. Heeden morgen te negen uuren vertrok van hier een detachement der gewapende burgery dezer plaats, vergezeld van een genoegzaam aantal burger- kanonniers, naar de beroemde buitenplaats Zorgvliet, welken thans in eigendom aan den alöm zo zeer bekenden Graaf van Bentink, heer van Rhoon en Pendregt, toebehoort. De reden van dit uitrukken was een ontfangen berigt, dat op de gemelde buitenplaats bewaard werden de twee veldstukken, in het afgryzelyk jaar 1787 aan het genootschap van wapenhandel, alhier bestaande, op eene geweldaadige wyze den Heer Burgemeester der residentie, met gelijke kennis geving, en met aanbeveling van dit zuiver nationale ontwerp waar immer mogelijk in hunne bijzondere bescherming. De Commissiedie in alle gemeenten des lands op den bijstand durft rekenen van plaatselijke Commissiën, nader door haren doorluchtigen Voorzitter te benoemen, heeft den titel aangenomen van Hoofdcommissie tot de oprigting van een Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, enz.»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 166