96 R. ’s Gravenhage den 6 February. Heden morgen is hier op liet Buitenhof met veel staatlykheidonder uitmuntend Vocaal- en Instrumentaal Muziek, een iraaije Vryheidsboom geplant, waar by de Generaal Pichegru, de Commissarissen der Conventie en de Municipaliteit, versierd met derselver sjerpen, assisteerden. Ver volgens werd door jonge Maagden, in het witgekleed, eenen dans rondom denzelven gedaan. Een detachement Fransche huzaaren sloot eenen kring, en alles werd in volkomen orde en bedaardheid verrigt. (’s Gravenhaagse Courant van 7 February 1795). ontnomen. Deze gewapende magt, aan de gezegde plaats gekomen, doorzogt alles met eene behoorelyke naauwkeurig- hcid, wanneer het eindelyk bleek, dat de gezegde stukken zich werkelyk in een der stallen aldaar bevonden. Het be wuste geschut, benevens de kruidwagens, en het geen verder daar toe behoort, werd nu tusschen de gewapende burgeren geplaatst met de artilleristen aan beide zyden. Terwyl deze trein, onder het slaan en speelen van vaderlandsche mar- schen, onder den toevloed van ontelbaare aanschouwers, met den Commandant en Major der gewapende burgeiy beiden te paard, aan het hoofd, deze plaats in, rondom den vryheids-boom henen, de zogenaamde Stadhouders- poort door, de Vaderlandsche Sociëteit voorby, en langs den Vyverberg naar het Raadhuis trokken, waar dit geschut nedergezet, en de braave burgeren, die hetzelve verzeld hadden, voor hunnen dienst bedankt wierden. Dit kan men by deze gelegenheid ook weder tot roem der Haagsche Vryheidsvrienden zeggen, dat alles in de grootste orde, met de zigtbaarste teekenen van vreugde, en eene mannelyke bedaardheid, verrigt werd.» Den Haag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 167