103 j toen het tooneel van bloedige gevechten en roof en plunde ring geweest en tot eene woestenij geworden was, anders genoemd. Klooster kwam niet meer zoo te pas; van Nazareth was geen sprake voor een moderne buitenplaats; alleen de oprijlaan behield den naam kloosterlaanen deze werd door de vervaardigers der Kaart van Delfland, die wel, gelijk dit nog gebeurt, vreemdelingen waren in ’t geen zij afbeeldden aan den wegh van de seven huyskens gegeven. Maar het als platte grond onbeschadigd gebleven deel, dat nu in erf pacht gehouden werd van de familie Van der Duynvroeger Suys, lag er nog meer en dit heette Levedale, in schrift Leeffdael naar de oudere eigenaren. Het is wel opmerkelijk, dat de eerste koopbrieven die uitspraak vrij juist teruggegeven, doch dat de betere kennis verdrongen werd door het gebruik van het meer dichterlijke Leeuwendaal. Wij komen thans aan groote heeren met veel geld en uitheemsche namen. Den 25 April 1618 werd «de hofstede van outs genaemt Leewendael» gekocht door den heer Johan de Leyguier. Vroeger had hij met Sion Luz den Amsterdam- schen lombard gepacht, maar omdat de vennooten 331/s ten honderd namen, kwam het beheer aan de stad. Hij zette de winstgevende zaken te Haarlem en elders voort als tafelhouderalleen of in gezelschap van een of meer der vele bankierscassierswisselaars of campsores en die bijna alle door huwelijk verwant wareneerst Massazia, dan Susia, del Come, Bovetis, Ormea, Crieux, de Fareris, de la Via, di Balbiani, zelfs Milano di Visconti. Tien jaar later had hij het geluk zijn buiten van de hand te doen voor ƒ21000. De nieuwe eigenaar was in zijn tijd bekend als de Bidder Boele; zijn vader was een Haagsch advocaat, zijne moeder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 174