107 Amsterdam. in de gewichtige vraagstukken van zijn hoog rechterlijk ambt. Door iedereen bemind of ontzienen door allen geëerd, over leed hij in Den Haag, den 10 Mei 1884. De nu vereenigde bezittingen van Leeuwendaal en Burg vliet werden in 1863 het eigendom van Cornells Pieter de Kat, heer van Carnisse, wiens familie een blijvenden naam heeft in de geschiedenis der bescherming van onze vader- landsche schilderkunst. Hij ontbeerde het voorrecht eener goede gezondheid en overleed op 47-jarigen leeftijd den 29 December I860. Zijne Douairière, geb. Elise Caroline van der Linden, vestigde zich in het nieuw gebouwde gedeelte der Hofplaats bij den Scheveningschen wegen in September 1871 werden het landgoed Leeuwendaal en de buitenplaats Burgvliet in ’t openbaar verkochthet eerste aan den heer Marinus Temminck; den 17 April 1873 werd daarvan eige naar de heer Willem Canters van Doodewaard, totdat Leeuwen daal, den 29 October 1877 in het bezit kwam van denbeer Josué Emile Koechlin, den bekenden industrieel, aan wiens hoffelijke mededeelingen de geëerde Lezers de veelal moeilijk te verkrijgen gegevens met mij te danken hebben aangaande het laatste tijdvak der geschiedenis van dit merkwaardige en schoone landhuis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 178