jpF* QUATUOR "W „DE HOLLANDSCHE LELIE" Uitgaven van Hi. CREMER te ’s-Gravenhage. EEN1G WEEKBLAD IN NEDERLAND VOOR JONGE DAMES, CATHARINA ALBERDINGK THIJM en met medewerking onzer beste Nederlandsche Letterkundigen. Tijdschrift in. VIER talen, Fransch, Engelsch, Spaansch en Italiaansch, Onder Hoofdredactie van QUATUOR 2 DE JAARGANG VAN ONDER H00FDREDACT1E VAN Verschijnt alle Woensdagen. De jaargang bestaat uit 52 wekelijksche afleveringen, en kost f 4.50, franco per post f5. voor het buitenland f 1.50 hooger, voor O. W. Indiën f 7.10; afzonderlijke nummers 121/2 ct. Men abonneert zich bij alle Boekhande laren en bij den Uitgever, W. CREMER, te’s-Gravenhage. E. RITTNER BOS en TACO H. DE BEER. W Afl. 1—7 is verschenen en bij iederen Boekhandelaar ter inzage te bekomen. QUATUOR verschijnt tweemaal ’s maands. De abonné’s ontvangen om de veertien dagen het Fransch en Spaansch en het Engelsch en Italiaansch gedeelte. Abonnementsprijs per jaar f 6.—. De gunstige beoordeeling van dit Tijdschrift in de voornaamste Nederlandsche en Buitenlandsche bladen, verschafte QUATUOR tal van abonnenten in Nederland, België, Frankrijk., Italië, Engeland, Spanje, N. en Zuid-Amerika, O. en West-Indiè en in Britsch-Indiè. is het eenig in Nederland bestaande Tijdschrift, dat bij uitstek geschikt is voor allen, die door aangename lectuur en zonder veel inspanning hunne talen willen onderhouden. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en bij den Uitgever W. CREMER to ’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 182