- XXXI -- f Opgaven van de chefs en den diensttijd der verschillende I kantoren en afdeelingen van het Plaatselijk Bestuur. BUREAU VAN DEN BURGERLIJKEN STAND. Wethouder, Ambtenaar v. d. Burgerlijken Stand Mr. F. A. P. baron Wittert van Hoogland. Het bureau wordt gehouden in een der benedenvertrekken van het Raadhuis, waar de aangiften van geboorten en over lijden kunnen geschieden op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, van ’s morgens 9|- tot ’snamiddags 1 ure; en op Woensdag en Vrijdag, van ’s middags 12 tot ’s namiddags 2 ure; en op Zondag van 12 tot half één. Bij noodzakelijkheid tot het doen van aangiften op Feestdagen, worden daarvoor de uren bijzonder bepaald. De bevestiging van huwelijken geschiedt op Woensdag en Vrijdag, tenzij dit op een anderen dag wordt verlangd. De kosten zijn: op Woensdag en Vrijdag, vóór 12 uur, afgezon derd van de overige paren 15; tusschen 12 en 2 uur f 30; na 2 uur f 15; op een anderen dag 60. GEMEENTESECRETARIE. Eerste Afdeéling, Hoofdcommies: W. Dietz, belast met de volgende werkzaamheden: nationale militie, schutterijpolitiejacht en visscherijopenbare middelen van vervoer, medische politieveterinaire politiestaatsloterijde wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drankhet jaarverslag; wet op den waarborg der gouden en zilveren wer ken; attestatiën de vita; repertoire van den Secretaris; opma ken van alle akten, uitgezonderd de eigendomsakten en het verrichten van alle verdere werkzaamhedenwelke niet aan andere afdeelingen zijn of kunnen worden opgedragen. Tweede Afdeéling, Hoofdcommies: J. J. F. Witmer, belast met de volgende werkzaamheden: comptabiliteit der gemeente, met inbegrip van het opmaken der begroeting en rekening, en van alle daarmede in verband staande werkzaam- heden; verifica’ie van rekeningen van aan de gemeente reken-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 33