T X --- - plichtige instellingen of personen; gasfabriek, duinwaterleiding T en openbare reiniging (voor zooveel het financieele gedeelte betreft); belastingen der gemeente, met het opmaken der ko hieren en de behandeling der aanvragen om afschrijving of restitutie van Hoofdelijken Omslag; openbaren eeredienstlegaten en erfstellingen; onderwijs (hooger-, middelbaar- en lager-) met kunsten en wetenschappen, benevens landbouw en nijver heid; armwezen (waaronder verpleging van krankzinnigen en collecten); het bijhouden van het register der ambtenalgemeene statistiek. XXXII Derde Afdeeling, Hoofdcommies: Jhr. Mr. M. van Reenen, belast met de volgende werkzaamheden: openbare werken en eigendommen; verordening op de bouwpolitie; gasfabriek, duinwaterleiding en openbare reiniging (voor zoover het admi- stratieve gedeelte betreft); brandwezen; opmaken enz. van alle akten van eigendom en het zorgvuldig bewaren daarvan; wet tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzakenwet rege lende de onteigening ten algemeenen nutte; opmaken en bijhou den van lijsten en liggers der eigendommen (corporeele en in- corporeele); aanbestedingen (verkoop der bestekken en opmaken der processen-verbaal). Vierde Afdeeling, Hoofd commies: C. A. A. van Ginkel, belast met de volgende werkzaamheden: burgerlijken stand (geboortenoverlijdenhuwelijken): bevolkingsregisters; begraaf plaatsen gasthuis. Vijfde Afdeeling Hoofdcommies: A. T. van de Watering, belast met de volgende werkzaamheden: inkwartiering; patent-, grond- en personeele belasting; kadaster. ALGEMEENE SECRETARIE, Zesde Afdeeling, Hoofdcommies: J. M. Stobberingh, belast met de volgende werkzaamheden: verkiezingen met j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 34