Y V Y XXXIII in -o-O het opmaken der kiezerslijsten; agenda met index; in het net schrijven van minuten, notulen enz.; expedieeren van alle stuk ken; bijhouden van alle lijsten en roosters van de leden van den Raad en van commissiën; administratief archief. OUD-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. Archivaris: A. J. Servaas van Rooyen. Geopend ’sMaandags, Woensdags en Vrijdags, van’smorg. 10 tot ’s namiddags 3 uur. De Secretarie is dagelijks geopend van ’s morgens 9 a ure tot des namiddags 4 ure, zoo tot het bekomen van informatiénals tot het verkrijgen van paspoorten en andere akten. Attestatiën de vita worden afgegeven ’s Maandags, Woens dags en Vrijdags, van 's morgens 10 tot ’snamiddags 1 ure. Bij den aanvang van ieder kwartaal heeft daarop een uitzonde ring plaats, en daarvan wordt tevoren in het dagblad der gemeente aankondiging gedaan. BUREAU VAN DEN ONTVANGER. Ontvanger: Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland. Tot betaling van den Hoofdelijken Omslag, Hondenbelasting en Waterleidingop het Raadhuisde vijf eerste werkdagen van elke week, van 92 ure. BOUWPOLITIE. Inspecteur: W. de Vrind. Bureau Raadhuis, dagelijks van 910 en van 12 ure. DUINWATERLEIDING. Ingenieur-Directeur: Th. Stang. Bureau Prinsengracht 25, geopend van 102 ure. (De werken zijn te bezichtigen op vertoon van een bewijs van toegang tot het pompstation, aan te vragen bij de Directie.) STEDELIJKE GASFABRIEK. (Fabriek ter zijde van den Loosduinschen weg.) Directeur: J. E. M. Kros. Het kantoor aan de gasfabriek is geopend van ’s morgens 9 tot des avonds 5 ure. Cokes-bestellingen, reclames, betalingen op den laatsten werk dag van elke maand en aangifte voor gasverbruik worden ook aangenomen aan het kantoor in de Kazernestraat. --59

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 35