r X X XLIII 2.525 - 2.715 - 2.625 i°. 2°. Telegraphische Postwissels Binnenlandsch verkeer. Tusschen plaatsen in Nederland, alwaar, nevens een post kantoor, een rijks-telegraafkantoor is gevestigdkan de over- via St. Vincent - 2.815 de aanwijzing van <g© via Madera naar de Kaapkolonie en West-Gric- qualand, over België enz. (zonder via) f 1 .075 naar de Kaapkolonie en West-Gric- qualand o. Falmouth of o. Bilbao - 1.265 naar Natal, Oranje Vrijstaat en Trans vaal, over België enz. (zonder via) - 1.175 naar Natal, Oranje Vrijstaat en Trans vaal, over Falmouth of over Bilbao - 1.365 De telegrammen moeten voorzien zijn van «via Madera» of «via St. Vincent» en, indien de verzending Madera of St. Vincent tot de plaats van bestemming geheel per post wordt verlangd, ook van de bijvoeging «poste». (Deze aanwijzingen worden op de lijnen der Maatschappij kosteloos overgebracht. In het laatste geval worden de bovengemelde kosten verminderd met 0.10 voor de Kaapkolonie en West- Gricqualand en met f 0.20 voor de overige bestemmingen per woord. De postbooten naar de Kaap vertrekken eiken Donder dagavond van Londen en komen ongeveer vier dagen later te Madera aan. making van gelden per postwissel, een bedrag van 500 gulden niet te boven gaandedoor middel van de telegraaf worden bespoedigd. Voor Telegraphische postwissels is verschuldigd het gewone recht van 5 cent voor elke som van f 12.50 of elk gedeelte van f 12.50. de kosten van het ten postkantore op te stellen tele gram, hetwelk desverlangd op den voet van dringend telegram wordt behandeld en waarvoor mede kennis geving van ontvang kan worden gevorderd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 45