J Y 10 ets. 25 ?5. TARIEF der kosten van verpleging in het Gemeente ziekenhuis te ’s-Gravenhage voor het jaar 1888. LII 25 8. 40 9. 6. 7. - 115.— - 60.— - 22.50 - 5.— - 2.— - 0.75 35.— 14.— 5.25 <3® Art. 11. De bestellerswegwijzers of pakjesdragers moeten een meta len plaat, waarop hun volgnummer is vermeld, zichtbaar dragen op de borst gedurende den tijd dat zij op de openbare straat post vatten. Zij mogen geen hooger loon vorderen dan vermeld is in een door Burgemeester en Wethouders vast te stellen tarief, waarvan zij steeds een gedrukt exemplaar bij zich zullen moeten hebbendat zij op de eerste vordering van dengeen, wien zij hunne diensten aanbieden, moeten vertoonen. WEGWIJZEN aan één persoon of gezelschap bin nen den afstand van '15 minuten BOODSCHAPPEN en WEGWIJZEN, per uur VRACHTEN om te dragen, hoogstens zwaar 20 kilo’s, op een afstand van niet meer dan 30 minuten VRACHTEN per KRUI- of HANDWAGEN te ver voeren, hoogstens 30 minuten ver en niet zwaarder dan 50 kilo’s BEZORGING van ZWAARDER VRACHTEN of andere dien sten tegen vooraf overeen te komen loon. EXTRACT uit de Algemeene Politieverordening voor ’s-Gravenhage, van 14 October 1884. Art. '10. Niemand mag als besteller, wegwijzer of pakjesdragei- op de openbare straat post vatten, zonder vergunning van den Bur gemeester. Voor personen, die langer dan een jaar hunne woonplaats binnen de Gemeente hebben, voor hunne minderjarige kinderen en voor hunne inwonende dienstboden: Ie kl. f 7.50 p. dag, f 52.50 p. week, 225.over 30 dagen. 2e 3e QS« -«30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 54