Y Y LV Onderstaande Ho of db ep alingen gelden zoowel voor de Mij. „Nederland” als voor de Rotterd. Lloyd”. Eerste Klasse. naar <£<3 390,— 450,— 75,- 150,— 75,— Tweede Klasse. De tariefsprijzen voor kinderen: in dezelfde verhouding als le klasse. Voor tusschengelegen plaatsen onder dezelfde uitzonderingen als 1e klasse. Bijzondere voorwaarden: naar dezelfde regelen als le klasse. Bij verandering van reisplan gedurende de reis: dezelfde voorwaarden als le klasse. ®E>-o Van Rotterdam tot Marseille of Port-Saïd en omgekeerd, van Batavia tot Port-Saïd en omgekeerden van Marseille naar Port-Saïd en omgekeerd, wordt alleen passage verleend voor zooverre zulks vereenigbaar is met de Hoofdlijn, waarvoor de plaatsen beschikbaar moeten blijven. Voor elk die op den dag van inscheping het derde jaar is ingetreden en het tiende nog niet heeft volbracht: de helft. Voor twee kinderen uit een gezin die op den dag van insche ping het derde jaar nog niet zijn ingetreden, met ééne couchette voor beiden te zamen: als een kind van 2—10 jaren. Voor een kind dat op den dag van inscheping het derde jaar nog niet is ingetreden, is geen passagegeld verschuldigd, doch heeft men ook geen aanspraak op eene afzonderlijke couchette. Tweede Klasse. Van Batavia of Padang naar Port-Saïd f 330, Marseille Rotterdam Marseille Rotterdam Port-Saïd Marseille

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 57