LVI het gerembour- bijbetalen --O-43Q Y y 1 Omtrent Bagage van passagiers die te Marseille in- of (l ontschepen: als le klasse. Bij embarkement op Java in een der havens die het schip aandoet voor het vertrek van Batavia: als voor de le klasse of tegen kostgeld a 3.daags. Beduclie bij terugkeer binnen 12 maanden: naar dezelfde regelen als le klasse. De hutten zijn ingericht voor 2 en 4 personen. Vrouwen en kinderen logeeren gezamenlijk in een afzonderlijke hut, tenzij de gelegenheid zich aanbiedt om aan een familie een der hutten af te staan. Rotterdam-Southampton f 18,per persoon. Zij die te Southampton of te Marseille verlangen te embar- keeren, behooren plaats te bespreken (met of zonder tusschen- komst van een Agent dezer Maatschappij) bij de Directie te Rotterdam en hebben alsdan het voorrecht hunne bagage reeds I te Rotterdam in te schepen. Het bagagebiljet en een nota van de hutbagage ontvangen zij bij aanboordkomst, alwaar ook de c. q. verschuldigde vracht voor over-bagage wordt ingevorderd. Zij die binnen 12 maanden na aankomst met een der stoom schepen van deze Maatschappij de terugreis aanvaarden, genieten een reductie van 12f pCt. op de door hen betaalde en te betalen som voor de heen- en wederreis, onder dien verstande nochtans, dat op de passage van de heenreis reeds geen reductie wegens retour is genoten. Zij die de heenreis als Gouvernements-passagier hebben gedaan en de terugreis voor eigen rekening doen, genieten alleen de 12| pCt. reductie op den passage-prijs van de te aanvaarden terugreis. Er worden retour-tickets ie en 2e kl. afgegeven, geldig voor terugkeer binnen zes maanden na aankomst, met 25 pCt. reductie op den tariefsprijsd. i. bijv, voor 1 passagier le kl. van Batavia naar Marseille en terug of omgekeerd ƒ1050,enz. Aan passagiers, die de terugreis niet aanvaarden, wordt restitutie gegeven van een derde gedeelte der betaalde passage, tegen intrekking van de ticket, waarop voor het gerembour seerde bedrag kwitantie wordt gevorderd. Zij, die den termen van 6 maanden overschrijden, moeten bijbetalen volgens tarief, tegen kwitantie te stellen op de keerzijde van het passage-biljet en met aanteekening daarvan op ’t contróle-biljet voor de terugreis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 58