X X LVII -0—433 Bedienden van Passagiers. Europeesche en daarmede gelijk gestelden betalen als passa giers 2e klasse. Javaansche en daarmede gelijk gestelden betalen1 f 100, zonder eenige reductie voor retour-reis binnen het jaar of korting bij embarkement of debarkement te Marseille en zonder onderscheid of zij in dienst van passagiers dan wel afzonder lijk reizen. In dienst bij eene familie met 3 of meer kinderen (onver schillig van welken leeftijd) wordt voor één Javaansch bediende geen passage betaald. G-ouvernements-Passagier s Gouvernements-passagiers zijn alleen degenen voor wie de passage volgens Contract met het Gouvernement door den Lande rechtstreeks aan de Stoomvaart-Maatschappij wordt betaald. Voor dezen zijn de bovenstaande tarieven voor eerste en tweede klasse niet van toepassing en wordt ook geen reductie bij retour binnen 6 of 12 maanden berekenddewijl op andere voorwaarden met het Rijk is gecontracteerd; aan hen wordt echter uitgekeerd bij in- of ontscheping te Marseille als volgt Q>>-c- f 100,- 50, 60 Aan passagiers le klasse 2e bij embarkement te Marseille 2e debarkement Voor kinderen 102 jaar de helft. 2 kinderen beneden 2 jaar als voor 1 kind van 102 jaar. 1 kind 2 niets. Voor hen die op andere plaatsen van Java dan Batavia inschepen, gelden de met het gouvernement gecontracteerde voor waard en. Ten aanzien van het recht om des ver kiezende te Marseille of elders te debarkeeren moet met betrekking tot sommige passagiers van de 2e klasse worden opgevolgd hetgeen daarom trent in het Contract met het Gouvernement is overeengekomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 59