X LXI Danseuses de genre. Chceurs 40 Choristes: Hommes et Dames. Mlle. Van Zellie. Louison Marie Czerny. Marie Karl Elvira Bianca Pepita Czerny en partage. Travestie, demi caractère. Ballet-Divertissement. Madame Hennecart, ex-première Danseuse du grand Opéra de Paris, Maitresse de Ballet. première Danseuse Noble. Abonnementsvoorwaarden. De abonnementen worden aangegaan voor 90, 45 en 12 voor stellingen. Het abonnement van 90 voorstellingen bestaat uit alle voor stellingen die gedurende het seizoen worden gegeven. Voor het abonnement voor 45 en 12 achtereenvolgende voorstellingen onderhandelt men met de administratie. Het abonnement is niet persoonlijk. De administratie behoudt zich het recht voor om het abon nement niet door te laten gaan telkenmale wanneer zij dit voor hare belangen noodig zal oordeelen. De prijs van het abonnement is vastgesteld volgens achter staand tarief. Aan het bureau van de komedie kan men boekjes koopen voor hetbalcon tot verminderde prijzen en wel a 10.voor tien plaatsen, en voor den 2en rang 7.50 voor tien plaatsen. Abonnenten hebben de voorkeur op hunne plaatsen van het vorige jaar, tot den lOen September des namidd. te 3 uur. Alle abonnementen worden vooruit betaaldalleen de abonne menten van 90 voorstellingen worden in twee termijnen betaald. De kaarten moeten den naam dragen van den abonnent bij wien het geld ontvangen wordt. De kaarten worden slechts af- gegeven nadat men geteekend heeft op de abonnementslijst. -o-<tO

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 63