r BEZIENSWAARDIGHEDEN. LXV f 2.50 24.— V - 2.— - 1.75 - 1.25 - 1.— Abonn. f 80.— - 75.- - 100.— - 80.— - 75.— - 300.— - 65.— - 55.— 40.— - 33.— Koninklijke Bibliotheek. Kabinet van penningen en gegraveerde steenen. Lange Voorhout. Voor iedereen dagelijks geopend, gedurende de maanden De cember en Januari van 103 ure, de overige maanden tot 4 ure, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Aanvragen om boeken en handschriften ter lezing te beko men, behooren te worden gedaan aan een der in de leeszaal aanwezige ambtenaren. Toegang kosteloos. j ©S—c-r @5=— Ie Rang, voorplaatsen (le rij) id. overige plaatsen Stalles Baignoires d’av.-scène, voorplaatsen id. id. overige plaatsen Loges grillées voor 6 personen Parquet Baignoires Balcon 2e Rang en Parterre Ambtenaars-abonnement, Balcon en 2e Rang uitsluitend voor 8 maanden en persoonlijk Het abonnement voor 4 maanden wordt met 5 pCt., voor dat korteren tijd met 10 pCt. verhoogd. Het bedrag der abonnementen moet worden vooruitbetaald. Militairen in uniform betalen op alle rangen, met uitzondering van de Stalles, half geld. Abonnementen worden aangenomen van 1 Septemberdagelijks van 103 ure, aan het bureau van den Schouwburg, waar tevens alle inlichtingen te bekomen zijn. Abonnés van het vorig seizoen zullen tot den 12en September de voorkeur op hunne vroegere plaatsen behouden. De abonnements-voorstellingen zijn begonnen op Dinsdag 18 September. —5® DE PRIJZEN Y des avonds aan hetbureau zijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 67