H)e J~|aagsche \^aterVer\?ersching DOOR J. VAN DER VEGT. (Mel kaart). De klacht over den toestand der Haagsche grachten werd beidwaarop de werken ten behoeve der waterverver- sching zullen worden in dienst gesteld, en geen wonder. Zoowel voor de gezichts- als voor de reukzenuwen doet ons het vocht in de grachten, dat met water alleen wat den vloeibaren toestand aangaat, overeenkomt, onaangenaam aan en ook hygiënisch acht men de uitdampingen dier grachten minder gewenscht. Ofschoon nu de thans voltooide, maar nog niet in exploi tatie gebrachte werkenvan den meest eenvoudigen aard zijnzoo zal toch eene korte omschrijving daarvan sommigen misschien niet onwelkom wezen. Rechtstreeks technische be schouwingen en mededeelingen zullen daarbijals hier niet op hare plaats, geheel achterwege blijven. ongeduld wordt in ’s-Gravenhage het oogenblik ver- >1’--’ ---

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 73