10 de meest verhevene der beide uitdrukkingen geen zin en be hoort eenvoudig tot het gebied der phrase. Meent men misschien te goeder trouw dat in 1888 de Haagsche grachten sterkere geuren verspreiden, omdat ze ook reeds eene eeuw vroeger de reukzenuwen onzer voor vaderen onaangenaam aandeden? Dit zou slechts onder ééne voorwaarde mogelijk kunnen zijn, deze namelijk: dat de in vorige jaren in onze grachten aangevoerde rioolstoffen onver anderd op de plaats zelve waren blijven bestaan. Voor zoo ver ze in het water zwevende bleven, moeten zij echter noodwendig met dat water zijn afgevoerd en voor zoover ze bezonken zijn, zouden ze van verondieping der grachten oorzaak zijn geweest. Verondieping echter bestaat niet en zou ook eenvoudig ter wille van de scheepvaart niet zijn geduld. Nauwkeurige opname der grachten heeft bovendien doen zien, dat op den vasten zandbodem eene baggerlaag van 5 a 10tot hoogstens 30 cM.gevonden wordt en de tegen woordige toestand van verontreiniging heeft dus met de vroegere volstrekt niets te maken, om de eenvoudige reden, dat die vroegere rioolstoffen öf met het water medegevoerd öf door baggering verwijderd werden. Zijn de ligging van den Haag ten opzichte van Delfland en de steeds vermeerderende hoeveelheid der dagelijks in de grachten afgevoerde rioolstoffenals oorzaken van den tegen woordig ongunstigen toestand erkend, dan is ook de weg aangewezen die tot verbetering leiden kan; deze namelijk dat men Delfland eene uitwateringssluis geve in de nabijheid der residentie en dat men bovendien door voortdurenden aan- en afvoer, in groote hoeveelheid water de rioolstoffen doe opnemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 80