12 peil en van daar 21/i op 1, met bermen op verschillende hoogte, zóó dat deze bermen buiten rekening gelaten, ook het hooger gelegen beloop onder de helling ligt van 3 op 1. Door het bouwterrein tusschen de gasfabriek en de Laan van Meerdervoort is de bodembreedte 19 M. en zijn de wederzijdsche beloopen steiler, maar daarom ook kunstmatig verdedigd. Het kanaal volgt zoo lang mogelijk den stoomtramwegop verzoek van H. K. H. de Groothertogin van Saksen, die het noodige terrein kosteloos afstond, om grondversnippering te voorkomen. De inhoud der dwarsdoorsnede van het geheele kanaal, gemeten op de lijn van 0,50 M. onder D. P. is 45 M2. De zeesluis aan den mond van het kanaal heeft twee openingen, ieder wijd 4 M. en gesloten door twee water- keeringen, waarvan de eene eene schuif, de andere een waaierde® Deze twee waterkeeringen zijn noodig om de veiligheid zooveel mogelijk te verhoogen en bij stormvloeden het water tusschen beide te verdoelenzoodat iedere waterkeering slechts de helft van het waterverschil voor hare rekening heeft. De keuze der waterkeeringen zelve werd bepaald door de eigenaardige diensten die men van het kanaal vraagt, waar over straks nader. Buiten de zeesluis is aan de voorhaven eene naar het zuiden gebogen richting gegeven, met het doel om de sluis zooveel mogelijk tegen rechtstreeksche aanvallen van het door den Noordewind opgestuwde zeewater te dekken. De boorden dier voorhaven zijn overigens over de geheele lengte met bazalt bekleed terwijl ook de bodem over aanzienlijke lengte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 82