13 buiten de sluis met een zoogenaamd stortebed is gedekt om uitschuring tijdens het spuien te voorkomen. De steenglooiing der havenboorden vereenigt zich met die der hoofden welke op het strand zijn aangelegd en tot 2,25 M. onder D. P. reiken. Deze hoofden, aan de koppen met eene zware bezinking tegen aanval van den stroom beschermd, begrenzen de havengeul. Oorspronkelijk was de sluis ontworpen op 150 M. binnen den duinvoet. Ze ligt thans op 300 M. binnenwaarts, met het oog op mogelijke verbinding van de voorhaven met een eventueel aan te leggen haven in de Westduinen. Omdat er vele dagen in het jaar voorkomen, gedurende welke de waterstand in zee niet genoegzaam daalt, is op omstreeks 1650 M. uit de zeesluis een stoomgemaal gesticht groot 140 paardenkrachten, dat in staat is om de voor ieder etmaal noodige hoeveelheid water van het eene kanaal- pand in het andere over te brengen. Voor dat doel was nevens het stoomgemaal eene sluis noodig, die het opge malen water zou kunnen keeren. Deze sluis heeft eene wijdte van 10 M. bij eene schutkolklengte van 50 M. Zij is als schutsluis ingericht omdat de kosten daardoor niet bizonder werden verhoogd en aan eene aansluiting met boven bedoelde haven voor Scheveningen in de Westduinen is gedacht. De sluis is nog in een ander opzicht nuttigomdat zij tevens een tweede waterkeering vormt voor het geval, dat de zeesluis mocht bezwijken of wanneer eenig ongeval aan die sluis mocht ontstaan. Groote voorzichtigheid schaadt zeker niet waar het geldt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 83