14 de natuurlijke waterkeering die de duinen ons verschaffen door te graven en door eene kunstmatige te vervangen. Toen voor het eerst, in het begin dezer eeuw, zoodanige doorgraving te Katwijk plaats had, was het niet zonder lang durige deliberatiedat men daartoe overging. Men beschouwde het werk als een soort Europeesch wonder en achtte drie waterkeeringen op eenigen afstand achter elkander noodig. Maar les idéés marchent Zonder dat men bizondere bezorgdheid toonde kwam daarna de schutsluis te Ymuiden tot stand en bij de tegenwoordige doorgraving ten behoeve van het boven beschreven kanaal, heeft zich evenmin eenige ongerustheid geopenbaard. Dit neemt niet weg, dat het bij soortgelijke werken, toch altijd aanbeveling verdient geen veiligheidsmaatregel te verwaarloozenook dan wanneer hij bijna overtollig schijnt en indien hij zonder te groote kosten kan worden verkregen. De afmetingen van het kanaal en van de sluizen zijn zoodang gekozen, dat, naar wordt verondersteld, zelfs in minder gunstige gevallen, door dit kanaal in verband met de achter- gelegen stadsgrachten, per getij 100000 M3 water naar zee kan worden afgevoerd en per etmaal ongeveer 200000 M8 welke hoeveelheid intusschen, al naar gelang van den water stand in zee en den binnenstand meer of minder za] kun nen zijn. De werking nu van het kanaal stelle men zich aldus voor. Telkens bij laagwaterstand in zee, welke laagwaterstand gemiddeld tot 40 centimeter onder D. P. daalt, wordt de zeesluis geopend en stroomt het boezemwater naar zee af. De waterspiegel achter de sluis daalt, de stroom in het kanaal plant zich in de singelgrachten van ’s-Gravenhage voort

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 84