15 en naar mate deze hun inhoud zeewaarts brengenwordt uit de Delftsche vaart water aangevoerdzoodat ook hier stroom zal zijn waar te nemen. Zoodanige stroom ontstaat echter niet zonder verschil in waterstandof technisch gesproken zonder verhangd. w. z., dat de waterstand bij de sluis aan zee lager zal zijn dan die bij de Gasfabriek en deze wederom lager dan die in het Zieken enz. Nadat bij het rijzen van het zeewater de uitstrooming ophoudt en de sluis wordt ge sloten, zal de stroom binnen nog geruimen tijd voortduren, omdat het water tracht den waterpassen stand te hernemen. Terwijl dus onmiddellijk na het eindigen der uitstrooming, rijzing van den kanaalwaterstand bij de zeesluis zal zijn waar te nemen, zal langzamerhand die rijzing zich meer binnen waarts voortzettenen het eindresultaat zal zijn, dat bleef het bij deze enkele spuiing de waterstand in geheel Delfland eene kleine verlaging zou hebben ondergaan. Intus- schen heeftnaar gelang het boezemwater aan de Maassluizen daalt, aanvulling van den boezem plaats, hetzij in natte tijden door het water, dat van de boezemlanden afstroomt en door de poldergemalen daarop wordt gebracht, hetzij in droge tijden door aanvoer uit de Maas, en waar nu gedurende tweemaal vier uren in ieder etmaal uitstrooming in zee kan plaats hebben, en, des noodig, gedurende 10 en meer uren in genoemd tijdvak aan de Maassluizen water kan worden ingelaten, zal het duidelijk zijn dat men des verkiezende nagenoeg altijd eenigen stroom kan onderhouden. Bij de ge kozen afmetingen zal deze vermoedelijk sterk genoeg zijn om tenminste telkens in de twee dagen den geheelen inhoud der Haagsche grachten naar zee te brengen. Het water dat bij het Zieken in de eigenlijke Singelgrachten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1889 | | pagina 85